Identiteit

Onze identiteit wordt gevormd door onze visie en onze missie.

Het “school-zijn” op de Dominicus Savio wordt mede ingevuld van uit de katholieke traditie. De vier pijlers van deze traditie vinden we in onze school terug: gemeenschapsvorming, vieren, leren en dienen. De sfeer op school dient zo te zijn, dat er een open relatie ontstaat tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling.

Onze visie

Onze visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de vormgeving van onze kwaliteitszorg.

Onze missie

De missie van de school is: "Leren in een veilige omgeving".

Passend onderwijs

Wij stemmen het onderwijs af op wat kan het kind al, wat wil het kind graag, hoe leert het kind het best, wat is het werktempo van het kind. Ook hanteren wij zelfstandig werken. Hierbij nemen keuzemoment, planning en eigen verantwoordelijkheid van de leerling een grote plaats in. Wij gaan er ook van uit dat kinderen niet alleen leren van leerkrachten, uit boeken of andere media, maar ook leren kinderen van elkaar.

Onderwijs programma

Wij gebruiken de volgende lesmethoden:
- Levensbeschouwing
- Aanvankelijk Lezen en begrijpend lezen
- Voortgezet technisch lezen Timboektoe
- Taal en spelling
- Rekenen en Schrijven
- Aardrijkskunde en geschiedenis
- Natuur en techniek
- Verkeer
- Het vakgebied “Burgerschap en Sociale Integratie” dit is een onderdeel voor Wereldoriëntatie.

Inspectieonderzoek

Klik op het bovenstaande logo om het inspectieonderzoek te lezen. Dit onderzoek is van mei, 2016. 

Ouders

Tot de niet betaalde actieven binnen onze school behoren de ouders. We zijn erg blij met ouders die willen participeren binnen onze school.
Dat kan binnen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad, maar ook door hulp te bieden in en om de klas. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een lijst waarop u kunt aangeven voor welke activiteiten u gevraagd mag worden in de loop van het schooljaar.

Kinderen

De school dient er voor te zorgen dat kinderen niet of aan een minimum aan fysieke gevaren worden blootgesteld. Wij streven op de Dominicus Savio naar een veilige pedagogische omgeving: kinderen worden door leerkrachten positief benaderd, er wordt een actief anti-pestbeleid gevoerd, kinderen mogen zichzelf zijn, kinderen leren samenwerken, er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van kinderen. Kinderen moeten zich veilig voelen om aan de slag te kunnen gaan met de leerstof. Verder wordt door de inrichting van de leerlingenzorg kinderen op een efficiënte manier hulp geboden wanneer ze dat nodig hebben.

Leerkrachten

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun klas en groep. Wij hebben een rekenspecialist en een taal/leesspecialist. Ook zijn er twee bouwcoördinatoren, die op beide locaties een iets bredere verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken.
Hiernaast kent elke bouw een Intern Begeleider (IB-er): deze zijn specifiek verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school en de administratieve zaken daarom heen. Ook coördineren zij de communicatie met ouders, met externe instanties en ondersteunen leerkrachten in hun hulpvragen.
Twee ochtenden per week is een vakleerkracht lichamelijke opvoeding op school actief.

© Dominicus Savio

Webdesign: Web Made Easy