Groep 7

Een kijkje in de klas

In groep 7 wordt er hard door de kinderen gewerkt. We proberen de kinderen nog meer zelfstandigheid bij te brengen. We werken al echt toe naar de zelfstandigheid die de kinderen nodig hebben als ze na groep 8 naar de brugklas gaan. Ze oefenen in het hebben van verantwoordelijkheid voor hun eigen werk, werken veel samen en we proberen het werktempo van de kinderen op te voeren. De vakken zijn grotendeels gelijk aan die van groep 6, alleen Engels wordt in groep 7 aan het rooster toegevoegd.

Bij rekenen is er in groep 7 veel aandacht voor breuken, kommagetallen, cijferend vermenigvuldigen, staartdelingen en procenten. Naast de methode behandelen we ook hoofdrekenen en redactiesommen.

In de methode STAAL van taal wordt vanuit een thema veel aandacht besteed aan woordenschat, zelf schrijven en communiceren met elkaar. Bij spelling van STAAL wordt aandacht besteed aan de gewone spelling van woorden met de verschillende categorieën. Ook is er veel aandacht voor spelling van werkwoorden, grammatica en zinsontleding.

We lezen veel in de klas, met verschillende werkvormen. Ook wordt er met veel verschillende teksten gewerkt aan begrijpend lezen. We adviseren ook kinderen thuis te laten lezen. Een goede leesvaardigheid is erg belangrijk.

Voor de wereldoriëntatievakken gebruiken we de methode BLINK. Tijdens deze lessen leren we veel en gaan zelf op onderzoek naar antwoorden op onderzoeksvragen.

Voor Engels gebruiken we de methode Groove.me. We richten ons vooral op kennismaking met de taal en oefenen met mondelinge vaardigheden. We leren uiteraard ook woorden en zinnen gebruiken en schrijven. Hiervoor zullen kinderen soms ook thuis moeten oefenen.

We gymmen twee keer in de week. Eén keer met een vakleerkracht en een keer met de eigen meester of juf.

Naast deze basisvakken komen muziek, drama, dans en beeldende vorming aan bod. We treden elk jaar op voor ouders tijdens ons Domino-uurtje. Met tekenen en handvaardigheid sluiten we meestal aan bij thema’s waar we aan werken.

Tijdens de weektaaktijd werken de kinderen zelfstandig of samenwerkend aan een aantal taken. Hierbij wordt van de kinderen veel zelfstandigheid gevraagd, omdat de leerkracht tijdens deze tijd kleine groepjes ondersteunt.

De kinderen krijgen soms een huiswerktaak mee naar huis. Meestal is dat leren voor een toets, bijvoorbeeld voor Engels of BLINK.

In groep 7 maken de kinderen de entreetoets. Deze toets zal afgenomen worden in mei/juni. Het is een uitgebreide toets van 24 taken die inzicht geeft over het niveau van de verschillende vakken en hiaten waaraan in groep 8 nog gewerkt kan worden. Uit de toets komt ook een prognose van cito. De resultaten van de entreetoets bespreekt de leerkracht samen met de ouders en het kind.

De groepen 7 gaan aan het eind van het schooljaar, na de entreetoets, op prehistorisch kamp. Het kamp is in juni. De kinderen gaan dan drie dagen proberen het leven in de ijzertijd na te bootsen.

Handige weetjes:

- We hebben liever niet dat de kinderen een mobieltje meenemen naar school. Als het toch nodig is, wordt het mobieltje tijdens de schooltijden in de la van de leerkracht neergelegd.

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk