Identiteit

Onze identiteit wordt gevormd door onze visie en onze missie.

Het “school-zijn” op de Dominicus Savio wordt mede ingevuld vanuit de katholieke traditie. De vier pijlers van deze traditie vinden we in onze school terug: gemeenschapsvorming, vieren, leren en dienen. De sfeer op school dient zo te zijn, dat er een open relatie ontstaat tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling.

Onze visie

Onze visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de vormgeving van onze kwaliteitszorg.

Onze missie

De missie van de school is: "Leren in een veilige omgeving".

Passend onderwijs

Op de Dominicus stemmen wij het onderwijs zoveel mogelijk af op de leerling: wat kan het al, hoe leert een kind het best, wat heeft het nodig: de onderwijsbehoefte van het kind is voor ons leidend. 

Zelfstandigheid en  eigen verantwoordelijkheid worden bevorderd door het werken met kiesborden (groepen 1-3) en de weektaak (groepen 4-8).

Sociaal leren (leren met en van elkaar) wordt bevorderd door het toepassen van coöperatieve werkvormen en het werken in projecten.

Resultaten

Jaarlijks worden de resultaten van de Eindtoets Basisonderwijs in de schoolgids gepubliceerd. Ieder jaar liggen de resultaten van deze eindtoets ruim boven het landelijk gemiddelde.

Niet alleen op het eind, maar ook tussendoor worden de reslutaten gemeten, zodat we, waar nodig, ons onderwijs aan kunnen passen. Steeds in januari en juni vinden deze tussenmetingen plaats, d.m.v. toetsen die door het Cito zijn ontwikkeld. Op het leerlingrapport dat uw kind twee keer per jaar meekrijgt, worden de scores van uw kind bekend gemaakt.

Inspectieonderzoek

Klik op het bovenstaande logo om het inspectieonderzoek te lezen. Dit onderzoek is van mei, 2016. 

Ouders

Tot de niet betaalde actieven binnen onze school behoren de ouders. We zijn erg blij met ouders die willen participeren binnen onze school.
Dat kan binnen de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad, maar ook door hulp te bieden in en om de klas. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een lijst waarop u kunt aangeven voor welke activiteiten u gevraagd mag worden in de loop van het schooljaar.

Kinderen

Wij streven op de Dominicus  Savio naar een veilige omgeving voor uw kind: fysiek veilig, een veilige pedagogische omgeving en een veilige didactische omgeving.

Een veilige pedagogische omgeving: kinderen worden door leerkrachten positief benaderd, er wordt een actief anti-pestbeleid gevoerd, kinderen mogen zichzelf zijn, kinderen leren samenwerken, er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van kinderen.

Een veilige didactische omgeving: kinderen moeten zich veilig voelen om aan de slag te kunnen gaan met de leerstof. Ze moeten fouten durven maken, vragen durven stellen, leren 'leuk' vinden en uitgedaagd worden.

Leerkrachten

Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun klas en groep en daarnaast heeft ons team veel expertise in huis. Zo hebben wij een rekenspecialist, een taal-/leesspecialist, een gedragsspecialist, een hoogbegaafdheidsspecialist, een specialist jonge kind, een ICT specialist en een coach onderwijsvernieuwing. Ook zijn er twee bouwcoördinatoren, die op beide locaties een iets bredere verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken.
Hiernaast kent elke bouw een Intern Begeleider (IB-er): deze zijn specifiek verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school en de administratieve zaken daaromheen. Ook coördineren zij de communicatie met ouders, met externe instanties en ondersteunen leerkrachten in hun hulpvragen.
Iedere week krijgt elke klas les van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding van  GA! Harderwijk.
Tot slot werken wij samen met Mariëlle Seinen. Zij is als psycholoog/ gedragswetenschapper passend onderwijs binnen het SKO actief.

Protocol afspraken
rondom ontoelaatbaar gedrag

Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen ongewenst gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt hoe de school hierop reageert: hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een situatie voordoet.

protocol lezen

© Basisschool Dominicus Savio Harderwijk